Results 1 - 25 of 492 for Feature films China.
Sorted by  Relevance | Date | Title | Author

Refine by:

Loading Facets...
Related Searches
Loading Tags...
Jinling shi san chai = flowers of war / Wrekin Hill Entertainment presents ; in association with Row 1 Pictures ; chu pin ren/zong jian zhi, Zhang Weiping ; bian ju, Liu Heng, Yan Geling ; dao yan, Zhang Yimou = The flowers of war / Wrekin Hill Entertainment presents ; in association with Row 1 Pictures ; produced by Zhang Weiping ; screenplay by Liu Heng, Yan Geling ; directed by Zhang Yimou
DVD | 2012

Additional actions:

Kung fu hustle / a Sony Pictures Classic release, Columbia Pictures Film production, Asia Limited, Huayi Brothers & Taihe Film Investment Co., Ltd., Beijing Film Studio of China Film Group Corporation present a Star Overseas production, a film by Stephen Chow ; written by Stephen Chow .. [and others] ; produced by Yang Bu Ting ... [and others] ; produced and directed by Stephen Chow
DVD | 2005

Additional actions:

Zhan, gu = The drummer / Ying huang ying ye you xian gong si yu Ji guang dian ying you xian gong si chu pin ; Kenbiroli Films yu Twenty Twenty Vision zhi zuo ; Bi Guozhi zuo pin ; bian ju dao yan Bi Guozhi ; jian zhi Li Jiahui, Jiao Xiongping, Thanassis Karathanos ; chu pin ren Yang Shoucheng, Fu Yincha 戰。鼓 [videorecording] = The drummer / 英皇影業有限公司與吉光電影有限公司出品 ; Kenbiroli Films 與 Twenty Twenty Vision 製作 ; 畢國智作品 ; 編劇導演畢國智 ; 監製李嘉絵, 焦雄屏, Thanassis Karathanos ; 出品人楊受成, 傅蔭鎈
DVD | 2009

Additional actions:

Shan he gu ren = Mountains may depart / Shanghai dian ying (ji tuan) you xian gong si, Beijing xi he xing hui ying ye you xian gong si, MK Productions, Beijing run jin tou zi you xian gong si, Ofisu Kitano ; jian zhi, Shishan Shangsan ; bian ju/dao yan, Jia Zhangke / Shanghai Film Group Corporation, Xstream Pictures (Beijing), MK Productions, Beijing Runjin Investment, Office Kitano ; producer, Shozo Ichiyama ; screenwriter & director, Jia Zhang-ke
DVD | 2016

Additional actions:

Yin shi nan nü / Zhong yang dian ying shi ye gu fen you xian gong si chu pin ; bian ju, Wang Huiling, Li An, James Schamus ; dao yan, Li An 飲食男女 / 中央電影事業股份有限公司出品 ; 編劇, 王蕙玲, 李安, James Schamus ; 導演, 李安
DVD | 2015

Additional actions:

Meng ying tong nian / Beijing da di shi dai wen hua chuan bo you xian gong si, Beijing kuai le xin sheng wen hua chuan bo you xian gong si lian he she zhi ; bian ju Xiaojiang, Cheng Qingsong ; dao yan Xiaojiang = Electric shadows / Beijing Dadi Century Ltd., Happictures Culture Communication Co, Ltd. co-production ; screenplay, Xiao Jiang, Cheng Qingsong ; directed by Xiao Jiang 梦影童年 [videorecording] = Electric shadows / 北京大地时代文化传播有限公司, 北京快乐新升文化传播有限公司联合摄制 ; 编剧小江, 程青松 ; 导演小江 = Electric shadows / Beijing Dadi Century Ltd., Happictures Culture Communication Co, Ltd. co-production ; screenplay, Xiao Jiang, Cheng Qingsong ; directed by Xiao Jiang
DVD | 2006

Additional actions: