Results 1 - 25 of 116 for Zhang, Yi,
Sorted by  Relevance | Date | Title | Author

Refine by:

Loading Facets...
Related Searches
Loading
Loading Tags...
Brotherhood of blades II : the infernal battlefield / Well Go USA Entertainment [and others] present ; scriptwriters, Chen Shu, Lu Yang, Yu Yang ; producers, Wang Yibing, Qing Hong, Zhang Ning ; director, Lu Yang
Downloadable Video | 2017

Additional actions:

Shan he gu ren = Mountains may depart / Shanghai dian ying (ji tuan) you xian gong si, Beijing xi he xing hui ying ye you xian gong si, MK Productions, Beijing run jin tou zi you xian gong si, Ofisu Kitano ; jian zhi, Shishan Shangsan ; bian ju/dao yan, Jia Zhangke / Shanghai Film Group Corporation, Xstream Pictures (Beijing), MK Productions, Beijing Runjin Investment, Office Kitano ; producer, Shozo Ichiyama ; screenwriter & director, Jia Zhang-ke
DVD | 2016

Additional actions:

Ash is purest white / produced by Shōzō Ichiyama, Nathanaël Karmitz ; written & directed by Zhangke Jia
DVD | 2019

Additional actions:

Operation Red Sea / writer, Ji Feng ; director, Dante Lam ; Beijing Bona Film Group Comany Limited, the P.L.A. Navy Government TV Art Central of China, Star Dream Studio Media Co., Ltd., Emperor Film Production Company Limited present
Blu-ray | 2018

Additional actions:

Brotherhood of blades II : the infernal battlefield / Well Go USA Entertainment [and others] present ; scriptwriters, Chen Shu, Lu Yang, Yu Yang ; producers, Wang Yibing, Qing Hong, Zhang Ning ; director, Lu Yang
DVD | 2017

Additional actions:

Eastern bandits / producer, Yan Li, Xiao-ping Hsu ; director, Yang Shu-peng
Blu-ray | 2014

Additional actions:

Judou = Ju Dou / China Film Group, China Film Release Import and Export Company, Tokuma Shoten, Xi'an Film Studio and Cineplex Odeon Films present ; directed by Yimou Zhang, Fengliang Yang ; written by Heng Liu ; produced by Hu Jian, Yasuyoshi Tokuma, Wenze Zhang 菊豆 = Ju Dou / 株式会社德間書店 ... [等]製作 ; 編劇劉恆 ; 導演張藝謀, 楊鳳良
DVD | 2005

Additional actions:

Di Renjie zhi tong tian di guo = : Detective Dee / Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si, Hua yi xiong di guo ji you xian gong si chu pin ; Zhongguo dian ying he zuo zhi pian gong si jian zhi ; Dian ying gong zuo shi you xian gong si, Hua yi xiong di chuan mei gu fen you xian gong si lian he she zhi ; bian ju Zhang Jialu ; dao yan Xu Ke
Downloadable Video | 2018

Additional actions:

Du mu sheng jing = The poisonwood bible / (Mei) Babala Jinsuowo zhu ; Zhang Bing yi 毒木圣经 = The poisonwood bible / (美) 芭芭拉·金索沃著 ; 张竝译
Book | 2017

Additional actions:

Qun niao fei wu de shi jie mo ri / [Mei] Chali Jian Andesi / zhu ; Zhang Yuan / yi = All the birds in the sky / Charlie Jane Anders 群鸟飞舞的世界末日 / [美] 查莉・简・安德斯 / 著 ; 张源 / 译 = All the birds in the sky / Charlie Jane Anders
Book | 2017

Additional actions:

Ci sha qi shi tuan zhang. Di yi bu, Yi nian xian xian pian / Cunshang Chunshu ; [Lai Mingzhu yi] 刺殺騎士團長. 第一部, 意念顯現篇 / 村上春樹 ; [賴明珠 譯]
Murakami, Haruki, 1949- 村上春樹, 1949-,
Book | 2017

Additional actions:

Ci sha qi shi tuan zhang. Di er bu, Yin yu qian yi pian / Cunshang Chunshu ; [Lai Mingzhu yi] 刺殺騎士團長. 第二部, 隱喻遷移篇 / 村上春樹 ; [賴明珠 譯]
Murakami, Haruki, 1949- 村上春樹, 1949-,
Book | 2017

Additional actions:

Du wan ben shu, Cai you li qi wan cheng sheng xia de meng xiang = J'arrete de m'epuiser! / Malin Sijiyapa, Saidelike Bulüji'ai zhu ; Zhang Jing yi 读完本书, 才有力气完成剩下的梦想 = J'arrete de m'epuiser! / 玛琳·斯基亚帕, 塞德里克·布吕吉埃著 ; 张静译 专著
Book | 2017

Additional actions:

 1   2   3   ...   next 
 
 
Back to top